ผู้บริหาร


FILE2141

ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 54.158.199.217
Online อยู่ : 1
วันนี้ 3
เมื่อวานนี้ 589
เดือนนี้ 9,348
ปีนี้ 19,401
รวมทั้งหมด 19,401
Record: 743 (27.08.2018)
( Counter 22-09-2018 )

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

มอบเกียรติบัตร

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรให้กับคณะทำงานการประชุมเชิงปฏิบัติการ สร้างเว็บไซต์สื่อและแหล่งเรียนรู้แผนการจัดประสบการณ์ ตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไพลิน อ. เมือง จ.พิษณุโลก

21 ก.ย. 61 ปาริชาต ทองแท้  9

มอบเกียรติบัตร Best Practice

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 มอบเกียรติบัตรการประกวดแบบปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ระดับปฐมวัย ปีการศึกษา 2561 ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไพลิน อ. เมือง จ.พิษณุโลก

21 ก.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   6

พัฒนาครูปฐมวัย

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการอบรมเชิงปฏิบัติการ การเชื่อมโยงหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พุทธศักราช 2560 สู่ห้องเรียนปฐมวัยอย่างมีคุณภาพ ในวันที่ 21 กันยายน 2561 ณ โรงแรมไพลิน อ. เมือง จ.พิษณุโลก

21 ก.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   2

เตรียมพร้อมการจัดกิจกรรมลูกเสือ

ดร.วิเชียร ทรงศรี ผอ.สพป.พล.3 ประธานการประชุมการจัดกิจกรรมลูกเสือให้กับผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ในวันที่ 18 กันยายน 2561 ณ ห้องประชุมแควน้อย สพป.พล.3 อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

20 ก.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   15

 [13 ก.ย. 61] งบหน้า KTB ปาริชาต ทองแท้ View : 219

 [17 ก.ย. 61] แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online ปาริชาต ทองแท้ View : 221

 [07 ก.ย. 61] ระเบียบวาระการประชุมผู้บริหารครั้งที่ 3/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 309

 [07 ก.ย. 61] รายงานการประชุมผู้บริหาร ครั้งที่ 2/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 99

 [06 ก.ย. 61] ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบรายชื่อผู้ร่วมงานเกษียณอายุราชการ ปาริชาต ทองแท้ View : 100

 [24 ส.ค. 61] ช่องทางดาวน์โหลด Logbook Teacher ปาริชาต ทองแท้ View : 426

 [28 ส.ค. 61] แบบทดสอบวัดทักษะการคิดคำนวณ ระดับชั้น ป.1-ม.3 กลุ่มนโยบายและแผน View : 893

 [16 ส.ค. 61] แบบกรอกคะแนนทดสอบทักษะการคิดคำนวณ สพป.พิษณุโลก เขต 3 กลุ่มนโยบายและแผน View : 667

 [27 ส.ค. 61] เดือนกรกฎาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 36

 [12 ก.ค. 61] เดือนมิถุนายน ปาริชาต ทองแท้ View : 96

 [12 ก.ค. 61] เดือนพฤษภาคม ปาริชาต ทองแท้ View : 82

 [17 ก.ค. 61] ควบคุมภายใน ปี 61 ปาริชาต ทองแท้ View : 103

 [20 ก.ย. 61] จัดสรรงบประมาณปี 2561 เพื่อดำเนินการติดตั้งขยายเขตและปรับปรุงซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ของโรงเรียนในโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (DLTV) กลุ่มนโยบายและแผน View : 17

 [18 ก.ย. 61] การจัดสรรงบประมาณปี2561 งบเงินอุดหนุน รายการค่าจัดการเรียนการสอน(ค่าอาหารนักเรียนประจำพักนอน) สำหรับโรงเรียนปกติ ภาคเรียนที่ 1/2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 11

 [27 ส.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณ กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน รายการค่าจัดการเรียนการสอน : ปัจจัยพื้นฐานสำหรับนักเรียนยากจน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 กลุ่มนโยบายและแผน View : 42

 [24 ส.ค. 61] จัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 กิจกรรมสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน งบเงินอุดหนุน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2561 (30%) กลุ่มนโยบายและแผน View : 44

 [24 ส.ค. 61] การจัดสรรงบประมาณในการซ่อมบำรุงระบบพลังงานไฟฟ้าสำหรับโรงเรียนจัดการเรียนการสอนทางไกลผ่านดาวเทียม ที่มีปัญหาไฟฟ้าระบบพลังงานแสงอาทิตย์ โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกล ปีงบประมาณ 2561(เพิ่มเติม) กลุ่มนโยบายและแผน View : 34

 [20 ส.ค. 61] จัดสรรงบประมาณครุภัณฑ์ รายการโต๊ะ-เก้าอี้นักเรียน กรณีกันเงินงบประมาณปี พ.ศ.2560 ไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน กลุ่มนโยบายและแผน View : 66

 [17 ส.ค. 61] การจัดสรรค่าเช่าอินเทอร์เน็ต ตามนโยบายให้หน่วยงานและสถานศึกษาจัดหาผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตเอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ครั้งที่ 2 กลุ่มนโยบายและแผน View : 52

 [16 ส.ค. 61] จัดสรรงบประมาณปี 2561 โครงการส่งเสริมการพัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนพื้นที่สูงในถิ่นทุรกันดารโรงเรียนพื้นที่เกาะ และสถานศึกษาในพื้นที่พิเศษ กลุ่มนโยบายและแผน View : 68

ข่าวเกี่ยวกับการศึกษา

เครือข่ายข่าวประชาสัมธ์

โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

วันพฤหัสบดีที่ 6 กันยายน 2561 โรงเรียนบ้านบุ่งวิทยา รับการนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

18 ก.ย. 61  ปาริชาต ทองแท้   10

ประมวลภาพกิจกรรม