ผู้บริหาร


นายพยอม  วงษ์พูล
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
Download เอกสาร
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
10 แผนดำเนินงานประจำปี
11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน ประจำปี รอบ 6 เดือน
12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ รอบ 6 เดือน
20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสุด
22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสุดรายเดือน
24 รายงานการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและปรพฤติมิชอบ
33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 2564
37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 2564
38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต ประจำปี รอบ 6 เดือน
41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
42 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
43 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

Facbook

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.236.191.104
Online อยู่ : 3
วันนี้ 640
เมื่อวานนี้ 592
เดือนนี้ 10,745
ปีนี้ 34,066
รวมทั้งหมด 34,066
Record: 779 (24.08.2021)
( Counter 26-10-2021 )

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

มีนวัตกรรมการบริหารที่มีประสิทธิภาพ ขับเคลื่อนการจัดการศึกษาในวิถีใหม่ (NEW NORMAL) นักเรียนมีสมรรถนะในศตวรรษที่ 21 อยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

พันธกิจ

  1. ส่งเสริมการจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วม และใช้กระบวนการชุมชนแห่งการเรียนรู้ (PLC) และวิจัยเป็นฐาน
  2. ส่งเสริมสถานศึกษาให้มีประสิทธิภาพในการจัดศึกษา มีคุณภาพ สร้างโอกาส สร้างความปลอดภัย
  3. เพิ่มศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาในการจัดการเรียนรู้รองรับการเปลี่ยนแปลง
  4. เร่งการพัฒนานักเรียนให้มีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมเพื่อรองรับวิถีใหม่ (NEW NORMAL)
  5. เสริมสร้างการพัฒนานักเรียนให้มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข

 

เป้าประสงค์

  1. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีระบบบริหารการจัดการศึกษาที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน
  2. นักเรียนได้รับโอกาสทางการศึกษาที่มีคุณภาพอย่างเท่าเทียม ทั่วถึง และปลอดภัยทุกด้าน
  3. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีศักยภาพการจัดการเรียนรู้ รองรับการเปลี่ยนแปลง
  4. นักเรียนมีทักษะชีวิต ทักษะการทำงาน ทักษะการเรียนรู้ ทักษะด้านสารสนเทศ สื่อ เทคโนโลยี สร้างนวัตกรรมตามวิถีใหม่ (NEW NORMAL)
  5. นักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ดำรงตนอยู่ในสังคมอย่างมีความสุข
ข้อมูล : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 4551
Find the best woodworking tool on M3Tools. We offer all kinds of tools like router bits, drill bits and carbide burrs.