ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 18.204.48.199
Online อยู่ : 4
วันนี้ 624
เมื่อวานนี้ 666
เดือนนี้ 18,163
ปีนี้ 40,242
รวมทั้งหมด 40,242
Record: 3861 (07.11.2019)
( Counter 21-11-2019 )

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 คู่มือปฏิบัติงานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 15 ก.ค. 62 122
2 การตรวจสอบจ้อมูลบุคลากรภาครัฐ 15 ก.ค. 62 102
3 คู่มือปฏิบัติงานด้านการบัญชี 15 ก.ค. 62 118
4 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 62 104
5 คู่มือปฏิบัติสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 106
6 คู่มือปฏิบัติงานธุรการลูกเสือ เนตรนารี 15 ก.ค. 62 104
7 ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน 15 ก.ค. 62 110
8 คู่มือระบบจ่ายตรงและค่าจ้างประจำ 09 ก.ค. 62 129
9 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 09 ก.ค. 62 122
10 คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 09 ก.ค. 62 116
11 คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 09 ก.ค. 62 109
12 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 09 ก.ค. 62 122
13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและกาาจัดการศึกษา 15 ก.ค. 62 118
14 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานหลักสูตร การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 15 ก.ค. 62 118
15 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 15 ก.ค. 62 94
16 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 92
17 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 62 92
18 คู่มืองาขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 15 ก.ค. 62 116
19 คู่มือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 15 ก.ค. 62 94
20 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 83
21 คู่มือปฏิบัติงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 15 ก.ค. 62 84
22 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 15 ก.ค. 62 89
23 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 15 ก.ค. 62 87
24 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 15 ก.ค. 62 100
25 คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 15 ก.ค. 62 87
26 คู่มือปฏิบัติงานยานพาหนะ 15 ก.ค. 62 88
27 คู่มือปฏิบัติงาน งานประสานงาน 15 ก.ค. 62 95
28 คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 15 ก.ค. 62 84