ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.175.201.14
Online อยู่ : 11
วันนี้ 573
เมื่อวานนี้ 253
เดือนนี้ 12,779
ปีนี้ 12,779
รวมทั้งหมด 25,965
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 27-01-2020 )

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

ลำดับที่ รายการ เอกสาร วันที่อัพเดท View
1 คู่มือปฏิบัติงานจัดตั้ง ยุบ รวม เลิก และโอนสถานศึกษา 15 ก.ค. 62 166
2 การตรวจสอบจ้อมูลบุคลากรภาครัฐ 15 ก.ค. 62 145
3 คู่มือปฏิบัติงานด้านการบัญชี 15 ก.ค. 62 165
4 คู่มือปฏิบัติงานสารบรรณกลุ่มอำนวยการ 15 ก.ค. 62 148
5 คู่มือปฏิบัติสวัสดิการ สวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 145
6 คู่มือปฏิบัติงานธุรการลูกเสือ เนตรนารี 15 ก.ค. 62 145
7 ระบบรายงานข้อมูลการรับนักเรียน 15 ก.ค. 62 158
8 คู่มือระบบจ่ายตรงและค่าจ้างประจำ 09 ก.ค. 62 169
9 คู่มือการจำหน่ายนักเรียน 09 ก.ค. 62 168
10 คู่มือการปฏิบัติงานทุนการศึกษาและงานกองทุนให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ) 09 ก.ค. 62 160
11 คู่มือการส่งเสริมการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานในรูปแบบการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 09 ก.ค. 62 153
12 คู่มือขั้นตอนการดำเนินงานธุรการ กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา 09 ก.ค. 62 169
13 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานนิเทศ ติดตามและประเมินผลระบบบริหารและกาาจัดการศึกษา 15 ก.ค. 62 166
14 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานหลักสูตร การนิเทศ ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 15 ก.ค. 62 164
15 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มกฎหมายและคดี 15 ก.ค. 62 131
16 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาสื่อ นวัตกรรมและเทคโนโลยีทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 135
17 คู่มือปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารงานบุคคล 15 ก.ค. 62 129
18 คู่มืองาขอพระราชทานน้ำหลวงอาบศพ การขอพระราชทานเพลิงศพ การขอพระราชทานดิน การขอพระราชทานหีบศพ 15 ก.ค. 62 158
19 คู่มือปฏิบัติงานการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ลูกจ้างประจำและพนักงานราชการ 15 ก.ค. 62 142
20 คู่มือปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา 15 ก.ค. 62 121
21 คู่มือปฏิบัติงานสรรหาบรรจุและแต่งตั้ง 15 ก.ค. 62 129
22 คู่มือปฏิบัติงาน กลุ่มงานติดตาม ประเมินผลและรายงานผล 15 ก.ค. 62 133
23 คู่มือการปฏิบัติงาน กลุ่มงานเลขานุการคณะกรรมการติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลและนิเทศการศึกษา 15 ก.ค. 62 128
24 คู่มือการปฏิบัติงานกลุ่มพัฒนาหลักสูตรการสอน และกระบวนการเรียนรู้ของผู้เรียน 15 ก.ค. 62 146
25 คู่มือปฏิบัติงานอาคารสถานที่ 15 ก.ค. 62 135
26 คู่มือปฏิบัติงานยานพาหนะ 15 ก.ค. 62 130
27 คู่มือปฏิบัติงาน งานประสานงาน 15 ก.ค. 62 137
28 คู่มือปฏิบัติงานประชาสัมพันธ์ 15 ก.ค. 62 119