ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 35.175.201.14
Online อยู่ : 6
วันนี้ 601
เมื่อวานนี้ 253
เดือนนี้ 12,807
ปีนี้ 12,807
รวมทั้งหมด 25,993
Record: 938 (20.01.2020)
( Counter 27-01-2020 )

ผู้บริหาร

ประวัติผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ชื่อ – สกุล                         นายวิเชียร  ทรงศรี

     วัน เดือน ปี เกิด                  16  เมษายน  2503

     ที่อยู่ปัจจุบัน                       บ้านเลขที่ 127/1 หมู่ 4  ตำบลฝายหลวง . อำเภอลับแล  จังหวัดอุตรดิตถ์ 53130

     ที่ทำงานปัจจุบัน                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ตำแหน่งหน้าที่ปัจจุบัน           ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ประสบการณ์การทำงาน         

          พ.ศ. 2522   ครู 1 โรงเรียนวัดคลองมะเกลือ  อ.พรหมพิราม จ.พิษณุโลก

          พ.ศ. 2529   ครูใหญ่  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2531  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนบ้านลาดคื้อ  อ.นครไทย  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2532  อาจารย์ใหญ่  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านดง  อ.ชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

          พ.ศ.  2540  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภออุ้มผาง  จ.ตาก

          พ.ศ.  2542  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอบ้านโคก  จ.อุตรดิตถ์

         พ.ศ.  2542  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอน้ำปาด  จ.อุตรดิตถ์

          พ.ศ.  2546  หัวหน้าการประถมศึกษาอำเภอชาติตระการ  จ.พิษณุโลก

         พ.ศ.  2548  ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาพิษณุโลก เขต 3

         พ.ศ.  2551  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 2

         พ.ศ.  2556  รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาอุตรดิตถ์ เขต 1

         พ.ศ.  2560  ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3

     ประวัติการศึกษา

         ดุษฎีบัณฑิต  ปร.ด. (การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ

         ปริญญาโท   กศ.ม.(การบริหารการศึกษา) มหาวิทยาลัยนเรศวร

         ปริญญาตรี   ศษ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

                         น.บ. นิติศาสตร์บัณฑิต มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

 

 

 

 

ข้อมูล : ผู้บริหาร เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1555