ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 34.204.193.85
Online อยู่ : 1
วันนี้ 19
เมื่อวานนี้ 314
เดือนนี้ 2,993
ปีนี้ 10,628
รวมทั้งหมด 10,628
Record: 843 (26.05.2020)
( Counter 07-06-2020 )

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                     กลยุทธ์ที่ 1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.1.1  น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

                                        1.1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

                                        1.1.3  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

                     กลยุทธ์ที่ 1.2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน 12 ประการ

                                        1.2.2  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ

                      กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.3.1  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน

                     กลยุทธ์ที่ 2.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

                                        2.1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา

                                        2.1.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

                     กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

                                        2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย

                                        2.2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

                                        2.2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ     คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

                                        2.2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                        2.2.6  ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์

                                        2.2.7  สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย  รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

                                        2.2.8  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น

                                        2.2.9  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

                                        2.2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

                     กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA  (Program me for International Student Assessment)

                                        2.3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

                                        2.3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยากร เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

                     กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.4.1  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

                                        2.4.2  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้      การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        3.1.1  พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online  (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง  (Active Learning) ฯลฯ

                     กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                     กลยุทธ์ที่ 4.1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        4.1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

                                        4.1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความพระพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

                     กลยุทธ์ที่ 4.2  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        4.2.1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

                                        4.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance learning Television : DLTV) ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                     กลยุทธ์ที่ 5.1  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        5.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

                                        5.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                        5.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

                     กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                                        6.1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                        6.1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

                                        6.1.4  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนห้องเรียนกีฬา , โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ

                                        6.1.5  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

                                        6.1.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์

                     กลยุทธ์ที่ 6.2  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.2.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management) , รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ  “CLUSTERs” เป็นต้น

                                        6.2.2  เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค

                                        6.2.3  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ

                                        6.2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

                     กลยุทธ์ที่ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล  ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                                        6.3.2  ประสานสถานบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

ข้อมูล : ยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 2989