ผู้บริหาร


ดร.วิเชียร  ทรงศรี
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 107.23.129.77
Online อยู่ : 6
วันนี้ 469
เมื่อวานนี้ 471
เดือนนี้ 2,005
ปีนี้ 2,005
รวมทั้งหมด 2,005
Record: 547 (21.05.2019)
( Counter 23-05-2019 )

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์

 

ยุทธศาสตร์ที่ 1  จัดการศึกษาเพื่อความมั่นคง

                     กลยุทธ์ที่ 1.1  เสริมสร้างความมั่นคงของสถาบันหลักและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.1.1  น้อมนำแนวพระราชดำริ สืบสานพระราชปณิธาน และ

พระบรมราโชบายด้านการศึกษา หรือ “ศาสตร์พระราชา” มาใช้ในการจัดกระบวนการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

                                        1.1.2  ปลูกฝังและเสริมสร้างวิถีประชาธิปไตย ความสามัคคี สมานฉันท์ สันติวิธี ต่อต้านการทุจริตคอรัปชั่น และยึดมั่นในการปกครองระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ ทรงเป็นประมุข

                                        1.1.3  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจที่ถูกต้อง เกี่ยวกับสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ผ่านหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ประวัติศาสตร์และความเป็นพลเมือง

                     กลยุทธ์ที่ 1.2  ปลูกฝังผู้เรียนด้านคุณธรรม จริยธรรม และค่านิยมอันพึงประสงค์

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.2.1  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมทั้งในและนอกห้องเรียน ที่เอื้อต่อการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรม คุณลักษณะอันพึงประสงค์ตามหลักสูตรและค่านิยมหลักของคน 12 ประการ

                                        1.2.2  เสริมสร้างความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภัยคุกคามในรูปแบบใหม่ เช่น อาชญากรรม และความรุนแรงในรูปแบบต่างๆ สิ่งเสพติด ภัยพิบัติจากธรรมชาติ ภัยจากโรคอุบัติใหม่  ภัยจากไซเบอร์ ฯลฯ

                      กลยุทธ์ที่ 1.3  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสมตามบริบทของพื้นที่

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        1.3.1  พัฒนาการจัดการศึกษาโรงเรียนในเขตพื้นที่พิเศษให้เหมาะสม ตามบริบทของพื้นที่ เช่น เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้ เขตระเบียงเศรษฐกิจ เขตสามเหลี่ยมมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เขตพื้นที่ชายแดน เขตเศรษฐกิจพิเศษ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนาคุณภาพผู้เรียน และส่งเสริมการจัดการศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถ

                     ในการแข่งขัน

                     กลยุทธ์ที่ 2.1  เสริมสร้างความเข้มแข็งในการพัฒนาผู้เรียนอย่างมีคุณภาพ ด้วยการปรับหลักสูตร การวัดและประเมินผลที่เหมาะสม

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.1.1  ปรับปรุงหลักสูตรในระดับปฐมวัยและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน และนำหลักสูตรไปสู่การปฏิบัติให้เกิดประสิทธิภาพและจัดการเรียนรู้ให้สอดคล้องกับหลักสูตรตามความจำเป็นและความต้องการของผู้เรียน ชุมชน ท้องถิ่น

                                        2.1.2  ส่งเสริมการเรียนการสอนให้ผู้เรียนมีความมั่นใจในการสื่อสารภาษาอังกฤษ ภาษาประเทศคู่ค้า และภาษาอาเซียน อย่างน้อย 1 ภาษา

                                        2.1.3  พัฒนาระบบการวัดและประเมินผลทุกระดับ ให้มีคุณภาพและมาตรฐานนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพผู้เรียนเต็มตามศักยภาพ

                     กลยุทธ์ที่ 2.2  พัฒนาคุณภาพกระบวนการเรียนรู้

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.2.1  พัฒนาผู้เรียนระดับก่อนประถมศึกษา ให้มีการพัฒนาการทางด้านร่างกาย อารมณ์ จิตใจ สังคม และสติปัญญา ให้มีความพร้อมเข้าสู่การเรียนในระดับที่สูงขึ้น

                                        2.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนสามารถอ่านออกเขียนได้ตามช่วงวัย

                                        2.2.3  ส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้เรียนมีนิสัยรักการอ่าน

                                        2.2.4  ส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ที่ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้ผ่านกิจกรรมการปฏิบัติจริง (Active Learning) เน้นทักษะกระบวนการให้เกิดทักษะการคิดวิเคราะห์ คิดแก้ปัญหา และ     คิดสร้างสรรค์ในทุกกลุ่ม สาระการเรียนรู้ ทั้งในและนอกห้องเรียน

                                        2.2.5  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

                                        2.2.6  ปลูกฝังทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์ และจิตวิทยาศาสตร์

                                        2.2.7  สนับสนุนการผลิต จัดหาและใช้สื่อการเรียนการสอน เทคโนโลยี นวัตกรรม และสิ่งอำนวยความสะดวกที่หลากหลาย  รวมทั้งการพัฒนาห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ภายในสถานศึกษา ในการจัดการเรียนรู้ได้ทั้งในห้องเรียน และนอกห้องเรียน เพื่อให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างเต็มศักยภาพ

                                        2.2.8  ส่งเสริมการจัดหลักสูตรทักษะอาชีพ ควบคู่ไปกับวิชาสามัญ เช่น ทวิศึกษา (Dual Education) , หลักสูตรระยะสั้น

                                        2.2.9  ส่งเสริม สนับสนุนการพัฒนาผู้เรียนที่มีความต้องการจำเป็นพิเศษ (ผู้พิการ ผู้ด้อยโอกาส และผู้มีความสามารถพิเศษ) ให้เต็มตามศักยภาพด้วยรูปแบบที่เหมาะสม

                                        2.2.10  ส่งเสริมสนับสนุนการจัดกิจกรรมแนะแนวเพื่อการศึกษาต่อและการประกอบอาชีพอย่างเข้มแข็งต่อเนื่องและเป็นรูปธรรม

                     กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.3.1  ยกระดับผลการประเมินระดับนานาชาติ ตามโครงการ PISA  (Program me for International Student Assessment)

                                        2.3.2  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศในด้านต่างๆ

                                        2.3.3  ส่งเสริมการเรียนรู้เชิงบูรณาการแบบสหวิทยากร เช่น สะเต็มศึกษา (Science Technology Engineering and Mathematics Education : STEM Education) เพื่อพัฒนากระบวนการคิด และการสร้างสรรค์นวัตกรรมเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มสอดคล้องกับประเทศไทย 4.0

                     กลยุทธ์ที่ 2.4  ส่งเสริมสนับสนุนการทำวิจัย และนำผลการวิจัยไปใช้พัฒนาคุณภาพ การจัดการศึกษา

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        2.4.1  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาการบริหารจัดการศึกษา

                                        2.4.2  ส่งเสริมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาหลักสูตร กระบวนการเรียนรู้      การวัดและประเมินผล โดยเน้นให้มีการวิจัยในชั้นเรียน

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3  ส่งเสริม พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

                     กลยุทธ์ที่ 3.1  พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ในรูปแบบที่หลากหลาย

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        3.1.1  พัฒนาและบุคลากรทางการศึกษา ให้สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ ทั้งระบบเชื่อมโยงกับการเลื่อนวิทยฐานะในรูปแบบที่หลากหลาย เช่น TEPE Online  (Teachers and Educational Personnels Enhancement Based on Mission and Functional Areas as Majors) ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพ  (Professional Learning Community : PLC)  การเรียนรู้ผ่านกิจกรรม การปฏิบัติจริง  (Active Learning) ฯลฯ

                     กลยุทธ์ที่ 3.2  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        3.2.1  พัฒนาระบบการบริหารงานบุคคลให้มีประสิทธิภาพ โดยเชื่อมโยงกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการกำหนด การกำหนดแผนอัตรากำลัง การสรรหา การบรรจุแต่งตั้ง การประเมิน และการพัฒนา การสร้างแรงจูงใจให้ครูและบุคลากรทางการศึกษา มีขวัญและกำลังใจในการทำงาน

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 4  ขยายโอกาสการเข้าถึงทางการศึกษาและการเรียนรู้อย่างมีคุณภาพ

                     กลยุทธ์ที่ 4.1  เพิ่มโอกาสการเข้าถึงการศึกษาที่มีคุณภาพ

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        4.1.1  ส่งเสริมประชากรวัยเรียนทุกคนให้ได้รับโอกาสในการเข้ารับบริการทางการศึกษาอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค

                                        4.1.2  สร้างความเข้มแข็งของระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน ระบบส่งเสริมความพระพฤตินักเรียน ระบบคุ้มครองนักเรียน และการสร้างภูมิคุ้มกันทางสังคม

 

                     กลยุทธ์ที่ 4.2  ลดความเหลื่อมล้ำทางการศึกษา

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        4.2.1  ประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการจัดการศึกษาที่เหมาะสม สำหรับเด็กด้อยโอกาส ที่ไม่อยู่ในทะเบียนราษฎร เช่น เด็กไร้สัญชาติ เด็กพลัดถิ่น เด็กต่างด้าว เด็กไทยไม่มีเลขประจำตัวประชาชน เป็นต้น

                                        4.2.2  ส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีในการจัดการศึกษาให้ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง เช่น การพัฒนาคุณภาพการศึกษาทางไกลผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศ  (Distance learning information technology : DLIT) , การพัฒนาคุณภาพการศึกษาด้วยเทคโนโลยีการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม (Distance learning Television : DLTV) ฯลฯ

 

ยุทธศาสตร์ที่ 5  จัดการศึกษาเพื่อเสริมสร้างคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                     กลยุทธ์ที่ 5.1  จัดการศึกษาเพื่อสร้างเสริมคุณภาพชีวิต

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        5.1.1  ส่งเสริม สนับสนุนการสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม มีคุณธรรม จริยธรรม และน้อมนำแนวคิดตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติในการดำเนินชีวิต

                                        5.1.2  ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนรู้ แหล่งเรียนรู้ และสื่อการเรียนรู้ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการสร้างเสริมคุณภาพชีวิตที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

                                        5.1.3  สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับภาคส่วนต่างๆ ในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 6  พัฒนาระบบบริหารจัดการศึกษาและส่งเสริมการมีส่วนร่วม

                     กลยุทธ์ที่ 6.1  พัฒนาระบบบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพ

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.1.1  พัฒนาระบบการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ การกำกับ ติดตาม ตรวจสอบ และประเมินผล เพื่อการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ โดยยึดหลักธรรมาภิบาล

                                        6.1.2  พัฒนาระบบงบประมาณและการสนับสนุนค่าใช้จ่ายเพื่อการศึกษาขั้นพื้นฐาน

                                        6.1.3  พัฒนาระบบเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการศึกษา ที่มีมาตรฐานเชื่อมโยงและเข้าถึงได้

                                        6.1.4  สร้างความเข้มแข็ง และยกระดับคุณภาพสถานศึกษาตามบริบทของเขตพื้นที่ เช่น โรงเรียนที่ประสบปัญหาวิกฤตทางการศึกษา (ICU) , โรงเรียนประชารัฐ (ดีใกล้บ้าน) , โรงเรียนคุณธรรม , โรงเรียนห้องเรียนกีฬา , โรงเรียนมาตรฐานสากล ฯลฯ

                                        6.1.5  ส่งเสริมระบบประกันคุณภาพภายในของสถานศึกษาให้เข้มแข็ง

                                        6.1.6  ยกย่องเชิดชูเกียรติสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา สำนักบริหารงานการศึกษาพิเศษ สถานศึกษา และองค์คณะบุคคลที่มีผลงานเชิงประจักษ์

                     กลยุทธ์ที่ 6.2  สร้างความเข้มแข็งในการบริหารจัดการแบบมีส่วนร่วม

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.2.1  ส่งเสริมการบริหารจัดการเขตพื้นที่การศึกษา โดยใช้พื้นที่เป็นฐาน (Area-base Management) , รูปแบบการบริหารแบบกระจายอำนาจ  “CLUSTERs” เป็นต้น

                                        6.2.2  เขตพื้นที่การศึกษาจัดทำแผนบูรณาการจัดการศึกษาร่วมกับสำนักงานศึกษาธิการจังหวัด และสำนักงานศึกษาธิการภาค

                                        6.2.3  สร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษารูปแบบเครือข่าย เช่น เครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษา ศูนย์พัฒนากลุ่มสาระการเรียนรู้ สหวิทยาเขต กลุ่มโรงเรียน ฯลฯ

                                        6.2.4  ส่งเสริมและพัฒนาโรงเรียนด้วยพลังประชารัฐอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

 

                     กลยุทธ์ที่ 6.3  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                                        แนวทางการพัฒนา

                                        6.3.1  ส่งเสริม สนับสนุนผู้ปกครอง ชุมชน สังคม และสาธารณชน ให้มีความรู้ ความเข้าใจ สร้างความตระหนักในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐาน การกำกับดูแล  ตลอดจนการส่วนร่วมรับผิดชอบในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน

                                        6.3.2  ประสานสถานบันหรือหน่วยงานทางการศึกษาให้คัดเลือกผู้เรียนเข้าศึกษาต่อด้วยวิธีการที่หลากหลาย

 

ข้อมูล : ยุทธศาสตร์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 1395