ผู้บริหาร


นายสุรินทร์  มั่นประสงค์
ผอ.สพป.พิษณุโลก เขต 3

บริการข้อมูล

แบบประเมินความพึงพอใจการให้บริการ
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย งปม รอบ 6 เดือน
ข้อมูลนักเรียน
ข้อมูลสถานศึกษา
พ.ร.บ.อำนวยความสะดวก
เผยแพร่ผลงานทางวิชากร
Download เอกสาร
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงาน รายไตรมาส
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
การจัดซื้อจัดจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การประเมินความสี่งเพื่อการป้องกันการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

เชื่อมโยงลิงค์อื่นๆ

เชื่อมโยงหน่วยงาน

สถิติการใช้งาน

เข้าใช้จาก IP : 3.239.233.139
Online อยู่ : 2
วันนี้ 99
เมื่อวานนี้ 206
เดือนนี้ 6,309
ปีนี้ 6,309
รวมทั้งหมด 35,798
Record: 1149 (27.10.2020)
( Counter 17-01-2021 )

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์

วิสัยทัศน์

สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 3 

เป็นองค์กรที่ส่งเสริม สนับสนุนให้สถานศึกษาจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล1
ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

พันธกิจ

 1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ประชากรวัยเรียนทุกคน ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง
  และมีคุณภาพ
 2. ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ.25512
 3. พัฒนาระบบการบริหารจัดการที่เน้นการมีส่วนร่วม เพื่อเสริมสร้างความรับผิดชอบต่อ
  คุณภาพการศึกษา  ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณลักษณะผู้เรียนในศตวรรษที่ 213

เป้าประสงค์

 1. นักเรียนระดับก่อนประถมศึกษา มีพัฒนาการที่เหมาะสมตามช่วงวัยและได้สมดุล

และนักเรียนระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานทุกคน  มีพัฒนาการเหมาะสมตามช่วงวัยและมีคุณภาพ

 1. ประชากรวัยเรียนทุกคนได้รับโอกาสในการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง มีคุณภาพและเสมอภาค
 2. ครู ผู้บริหารสถานศึกษา และบุคลากรทางการศึกษาอื่น มีทักษะที่เหมาะสม และมีวัฒนธรรม 
  การทำงานที่มุ่งเน้นผลสัมฤทธิ์
 3. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาและสถานศึกษามีประสิทธิภาพ และเป็นกลไกขับเคลื่อนการศึกษาขั้นพื้นฐานสู่คุณภาพระดับมาตรฐานสากล
 4. สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน บูรณาการการทำงาน  เน้นการบริหารแบบมีส่วนร่วม  กระจายอำนาจและความรับผิดชอบสู่สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา และสถานศึกษา
 5. มาตรฐานระดับสากล รวมถึง ผู้เรียนมีศักยภาพเป็นพลโลก การจัดการเรียนการสอนเทียบเคียงมาตรฐานสากล และการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
 6. ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 คุณลักษณะอันพึงประสงค์ เป็นลักษณะที่ต้องการให้เกิดกับผู้เรียน

เพื่อสามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข ในฐานะเป็นพลเมืองไทยและพลเมืองโลก ประกอบด้วย  คุณลักษณะ 8 ประการ ได้แก่ 1) รักชาติ ศาสน์ กษัตริย์  2) ซื่อสัตย์สุจริต  3) มีวินัย  4) ใฝ่เรียนรู้  5) อยู่อย่างพอเพียง  6) มุ่งมั่นในการทำงาน  7) รักความเป็นไทย  8) มีจิตสาธารณะ

 1. คุณลักษณะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21 ความต้องการกำลังคนยุค 0 หลัก 3Rs x 8Cs

3Rs = การอ่านออก/ การเขียนได้/ การคิดเลขเป็น
8Cs = คิดอย่างมีวิจารณญาณและมีทักษะในการแก้ปัญหา/ ทักษะด้านการสร้างสรรค์และนวัตกรรม/ ทักษะความร่วมมือและการทำงานเป็นทีม ภาวะผู้นำ/ ทักษะด้านความเข้าใจความต่างของวัฒนธรรม กระบวนทัศน์/ ทักษะด้านการสื่อสาร สารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะด้านคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร/ ทักษะอาชีพและการเรียนรู้/ ความมีเมตตา วินัย คุณธรรมและจริยธรรม

ข้อมูล : วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ เผยแพร่โดย : Super administrator View : 3689